D.Treigienės įmonė Autorizuotas STIHL serviso dileris

Prašome įdėmiai perskaityti šiame dokumente išdėstytas nuostatas ir sąlygas.

Pirkimo ir privatumo sąlygos

PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios D.Treigienės įmonės (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu-pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2 Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyse „Apie mus“ ir „Kontaktai“.

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomu prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, rezervuoja prekę, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4 Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.7 Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2.2 Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pateikti“. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.4 Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 1. Prekės ir jų kainos

3.1 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3 Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 6.2/6.3/6.4 punktuose.

3.6 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių įrengimo mokestis.

3.7 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

4.1 Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

4.2 Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo–pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

4.3 Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims (siuntų pristatymo bendrovei) dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

4.4 Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus ar rezervacijas, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

4.5 Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

4.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.7 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 1. Atsiskaitymas už prekes

5.1 Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

5.1.1 naudodamasis pasirinkta elektroninės bankininkystės sistema;

5.1.2 grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu.

5.1.3 sudarydamas lizingo sutartį.

5.2 Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

5.3 Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą . Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.4 Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo. Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.5 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 1. Pristatymas

6.1 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas.

6.1.1 Pasirinkus “Asmeninį pristatymą” – Pardavėjas arba Pardavėjo paskirtas specialistas – asmeniškai pristato įrenginį nurodytu adresu, pateikia vartojimui ir priežiūrai reikalingas instrukcijas bei atsako į Pirkėjo klausimus (susijusius su įrenginiu).

6.1.2 Pasirinkus “Pristatymą per kurjerį” – Pardavėjo pavedimu, prekes pristato kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris).

6.1.3 Pasirinkus “Prekes atsiimti parduotuvėje” – Pardavėjas Prekes siunčia į Jums patogiausią D.Treigienės įmonės parduotuvę.

6.1.4 Pasirinkus „Prekes rezervuoti“ – Pardavėjas rezervuotas Prekes laiko D.Treigienės įmonės parduotuvėje. Pirkėjui pasirodžius sutartu laiku – jas parduoda.

6.2 Už prekių pristatymą pasirinkus „Pristatymo per kurjerį“ paslaugą, taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

6.2.1 Užsakant įrenginių ar prekių iki 50€, taikomas 3,50€ pristatymo mokestis;

6.2.2 Užsakant įrenginių ar prekių už 50€ ir daugiau, siuntimo išlaidas padengia D.Treigienės (išskyrus Kuršių Neriją);

6.2.3 Užsakymams į Kuršių Neriją imamas papildomas 20€ už siuntinį mokestis (nepriklausmai nuo užsakymo vertės).

6.3 Už prekių pristatymą į D.Treigienės įmonės parduotuvę prekių pristatymo mokestis nėra taikomas.

6.4 Už prekių rezervavimą, prekių pristatymo mokestis nėra taikomas.

6.5 Kadangi Jūsų saugumas mums yra labai svarbus, prekės pažymėtos asmeninio pristatymo ikona yra pristatomos tik pasirinkus amsneninį pristatymą arba jas atsiimant parduotuvėje. Tokiu būdu mes individualiai paaiškinsime kaip saugiai naudotis įrenginiu ir būsime užtikrinti, kad įrenginiai bus eksplotuojami tinkamai bei efektyviai.

6.6 Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui per 3 darbo dienas (jei mokėjimas yra gaunamas iki 14:00 val). Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

6.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.8 Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

6.9 Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz.: pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymo mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

6.10 Jeigu dėl pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių “Asmeninis pristatymas” Pirkėjui neįvyko (pvz.: pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.) ir Pardavėjas išvyksta nepristatęs prekės – pristatymo suma nėra grąžinama. Prekės atsiėmimui pirkėjas turi susisiekti su “Asmeninį pristatymą” atliekančiu Pardavėju, atvykti į nurodytą D.Treigienės įmonės parduotuvę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.11 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo blanke tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.12 Pirkėjas, priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai nedelsiant privalo pranešti siuntą pristačiusiam kurjeriui, paprašyti surašyti pakuotės pažeidimų aktą ir jei yra galimybė, padaryti nuotrauką (atsiųsti ją el. paštu: jonas.drusk@gmail.com). Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir juos buvo galima pastebėti išorinės prekių apžiūros metu. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6.13 Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (sąskaitą faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių komplektacija, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo–pardavimo Sutarties sąlygas.

6.14 Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

 1. Vejos pjovimo robotų įrengimas

7.1 Prekės įrengimas yra vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekių įrengimo paslauga laikoma užsakyta Pirkėjui prekių užsakymo formoje pažymėjus laukelį: „Reikalingas prekės įrengimas“.

7.2 Nuo Sutarties sudarymo datos Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 2 darbo dienas. Susisiekimo tikslas – išsiaiškinti darbo sąlygas ir nustatyti reikalingų priedų kiekį darbui atlikti.

7.3 Už prekių įrengimą taikomas žemiau nurodytas Prekių įrengimo mokestis:

7.3.1 Jeigu įrengimui pakanka standartinio komplekto – įrengimo darbai yra atliekami nemokamai. Standartinė robotų komplektacija pateikta skiltyje „Papildoma informacija“, prekės kortelės puslapyje.

7.3.2 Įrengimo darbai, viršijantys standartinę prekės komplektaciją ir papildomi darbai, pagal Pardavėjo nuožiūrą, yra apmokestinami formule:

Reikalingų papildomų priedų kaina + papildomos darbo laiko sąnaudos.

7.4 Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai atsisakyti atlikti įrengimo darbus, jeigu:

7.4.1 Jaučia grėsmę atvykus į įrengimo vietą ir grėsmė nėra pašalinama;

7.4.2 Atvykus yra akivaizdu, kad įrengimo darbai buvo pradėti vykdyti;

7.5 Pardavėjas įsipareigoja prieš vykdant įrengimo darbus informuoti Pirkėją apie įrengimo darbų kainą ir juos atlikti tik gavus Pirkėjo raštišką sutikimą.

7.6 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Paslaugos iki sutartos įrengimo datos likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms. Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu, arba kontaktuose nurodytu telefonu ir pateikti atšaukimui reikalingus duomenis.

 1. Teisė atšaukti sutartį

8.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo–pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas registruotu laišku arba elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: jonas.drusk@gmail.com ir informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytu telefonu.

8.2 Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 8.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

8.2.1 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);

8.2.2 prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

8.2.3 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.2.4 grąžinama/keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

8.3 Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui tuo pačiu adresu iš kurio buvo atsiųsta ar atvežta prekė.

D.Treigienės įmonė Šiltnamių g.7-1, LT-66255, Druskininkai

8.4 Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

8.5 Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 8.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo–pardavimo Sutarties atsisakymą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 8.2. punkte nurodytus reikalavimus.

8.6 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“ bei šių Taisyklių 8.2. – 8.5. punktuose įtvirtintos nuostatos.

8.7 Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 8.3. – 8.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

 1. Prekės keitimas

9.1 Internetu pirkta prekė gali būti keičiama į kitą (tos pačios vertės prekę) arba į brangesnę (su Pirkėjo priemoka).

9.2 Prekės keitimo atveju Pirkėjas privalo laikytis 8 Taisyklėje pateiktų sutarties nutraukimo sąlygų ir sudaryti naują Sutartį su Pardavėju.

9.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti kokybiškos prekės keitimo, jei turi įtarimų, kad buvo pažeistas 8.2 punktas arba numano, kad norimas keitimas yra nesąžiningas.

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia internetiinės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetinės Parduotuvės paslaugomis.

10.2 Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

10.3 Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.4 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama internetinės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

10.5 Pirkėjas visus bet kokio pobūdžio skundus ar užklausas siunčia elektroniniu paštu jonas.drusk@gmail.com Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją jo veiklos adresu, nurodytu kontaktų skiltyje.

10.6 Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.7 Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIVATUMO SĄLYGOS

 1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis internetinėje parduotuvėje “, esančioje interneto adresu www.treigienes.stihl-parduotuves.lt, tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys. Internetinėje parduotuvėje www.treigienes.stihl-parduotuves.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko mūsų internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ ir naudojasi jos paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz.: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu – paslaugų) užsakymus; kitus apibrėžtus tikslus, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

 1. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų registracija internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ ir (arba) užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų antroje dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

 1. Informacija jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą „cookies“ pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“. Jie skirti atvaizduoti prekes kurias jūs neseniai peržiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio arba ją užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nuostatas.

 1. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ pateiktose registracijos formose turite nurodyti tikslius savo duomenis ir jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

 1. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

 1. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su internetine parduotuve „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“, susisiekite su mumis el.paštu jonas.drusk@gmail.com.

 1. Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis tinklalapyje, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ kaip išdėstyta šiose sąlygose.

 1. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums internetinėje parduotuvėje „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės internetine parduotuve „www.treigienes.stihl-parduotuves.lt“ po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

 1. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Esame registruoti Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.

 • PVM kodas: LT520890219
 • Įmonės kodas: 152089026
 • Parduotuvės Mob.nr.: +37061551602, Tel.nr.: +37031356319; Direktoriaus Mob.nr.: +37061402504
 • El.paštas: jonas.drusk@gmail.com
 • Adresas: Šiltnamių g.7-1 LT-66255 Druskininkai

Pardavėjas

Sutarties sudarymas

Teisė atšaukti sutartį

Sutarties atšaukimo forma

Kainos ir pristatymo išlaidos

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Mokėjimas

Užsakymo procesas

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Pardavėjas

Pirkimo sutartis sudaroma su D.Treigienės įmonė Šiltnamių g. 7-1. Jei turite klausimų ar pastebėjimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu jonas.drusk@gmail.com arba tel. 861402504.

Sutarties sudarymas

Spustelėję mygtuką „Pirkti dabar“, pateiksite įpareigojantį užsakymo formoje nurodytų prekių užsakymą. Pateikę užsakymą, gausite tai patvirtinantį el. laišką. Sutartis laikoma sudaryta, gavus šį užsakymo patvirtinimą.

Sutartis gali būti sudaryta šiomis kalbomis: Lietuva

Sutarties atšaukimo teisė

Klientai turi šias sutarties atšaukimo teises:

Atšaukimo teisė Turite teisę atšaukti šią sutartį be priežasties per keturiolika dienų. Atšaukimo laikas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, jūsų vardu priėmė paskutines prekes. Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite informuoti mus D.Treigienės įmonė; Šiltnamių g. 7-1; 861402504 apie šį savo spendimą pareiškimu (pvz., laišku, faksu arba el. paštu). Galite pasinaudoti pridėta sutarties atšaukimo forma, tačiau ji nėra privaloma.
Laikydamiesi sutarties atšaukimo termino, prašome įspėti, kad pageidaujate pasinaudoti savo sutarties atšaukimo teise prieš baigiantis sutarties atšaukimo terminui.

Sutarties atšaukimo pasekmės

Jei atšaukiate šią sutartį, mes privalome grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurias patyrėme jums pasirinkus kitą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome jūsų įspėjimą apie šios sutarties nutraukimą. Grąžinamąją išmoką sumokėsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo naudojotės atlikdami pradinį sandorį, jei nebuvo susitarta kitaip; mes neapmokestinsime šio grąžinimo. Galime atsisakyti grąžinti mokesčius, kol negavome prekių arba kol nepateiksite patvirtinimo, jog prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas yra anksčiau.

Turite grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums, jog atšaukiate šią sutartį. Įspėjamasis laikotarpis nepažeidžiamas, jei prekės išsiunčiamos prieš keturiolikos dienų laikotarpio pabaigą. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas turite padengti jūs.

Nuostoliai dėl prekių gali būti atlyginti tik, jei toks nuostolis yra susijęs su prekių kokybės, savybių ar funkcijų bandymu, jei tai yra būtina.

INFORMACIJOS APIE TEISĘ ATŠAUKTI SUTARTĮ PABAIGA

Sutarties atšaukimo forma

(Jei pageidaujate atšaukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums.)

 • Kam: [nurodomas įmonės pavadinimas, adresas ir, jei yra, fakso numeris bei el. paštas]:

 • Aš/mes () atšaukiu (-iame) mano/mūsų sudarytą sutartį () dėl šių prekių įsigijimo ()/ šių paslaugų teikimo ():

 • Užsakyta()/gauta()

 • Kliento (-ų) vardas ir pavardė

 • Kliento (-ų) adresas

 • Kliento (-ų) parašas (tik pareiškimams popierine forma)

 • Data


(*) Prašome pašalinti nereikalingą informaciją

Sutarties atšaukimo forma

Norėdami atsisiųsti formą, spustelėkite čia

Kainos ir pristatymo išlaidos

Į gaminių puslapiuose nurodytų prekių kainą visada yra įtrauktas toje šalyje taikomas pridėtinės vertės mokestis bei kitos kainos sudedamosios dalys. Pristatymui taikomi siuntimo mokesčiai. Siuntimo mokesčiai paskelbti. Kiti mokesčiai, kurie nėra taikomi ar apmokestinami, nėra įtraukiami. Prekių pristatymas ir atsiėmimas Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias siūlome pristatyti, yra dažniausiai pristatomos per apytiksliai 5 darbo dienas. Prekės pristatomos tik Lietuva. Jei siūlomas prekių atvežimas, gausite pranešimą, kai prekės bus paruoštos atvežimui. Jei vykdant jūsų užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai jūs būsite informuoti el. laišku.

Mokėjimas

Mokėjimus galima atlikti „Paypal“ sistemoje.

Užsakymo procesas

Pasirinkę norimą prekę, galite įdėti ją į pirkinių krepšelį ir neįsipareigodami spustelėti mygtuką [Pirkti]. Pirkinių krepšelį galite peržiūrėti bet kuriuo metu, neįsipareigodami spustelėdami mygtuką [Pirkinių krepšelis]. Prekes galima pašalinti iš pirkinių krepšelio, spustelėjus mygtuką [Šalinti].

Norėdami įsigyti prekes, esančias jūsų pirkinių krepšelyje spustelėkite mygtuką [Pirkimas]. Tada įveskite savo informaciją. Informaciją, pažymėtą žvaigždute, yra privaloma įvesti. Prisiregistruoti nebūtina. Jūsų perduodama informacija yra šifruojama. Įvedę informaciją, galite ją peržiūrėti. Užsakymo procesas bus baigtas, spustelėjus mygtuką „Pirkti dabar“. Procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, uždarius naršyklės langą. Atskiruose puslapiuose pateikiama išsamesnė informacija, pvz. kaip koreguoti informaciją. Jūsų užsakymo informacija saugoma aplanke, kuri įtraukiama į užsakymo patvirtinimą kartu su mūsų standartinėmis sąlygomis (AGB), kurios siunčiamos jums el. paštu. Standartines sąlygas galima rasti, spustelėjus: Taisyklės ir sąlygos. Jas galima peržiūrėti, atsisiųsti ir išsaugoti. Saugumo tikslais, užpildžius užsakymą, jūsų užsakymo informacijos internete nebelieka.

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

SOP privatumo politika

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Mes saugome jūsų privatumą. Toliau pateiksime išsamią informaciją, kaip tvarkomi jūsų duomenys.

Asmens informacijos rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Visi asmens duomenys, renkami mūsų interneto paslaugų kontekste, yra visada saugomi konfidencialiai pagal atitinkamai taikomas privatumo nuostatas ir renkami, tvarkomi bei naudojami tik sutartyje nurodytais tikslais, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus verslo interesus, susijusius su klientų konsultavimu ir aptarnavimu bei tinkamu gaminių planavimu. Remiantis jūsų sutikimu, užsakymo proceso metu pateikta informacija bus naudojama tik jūsų užsakymo pildymui ir vykdymui. Įvykdžius užsakymą ir apmokėjus visą prekės kainą, išskyrus atvejus, kai sutinkate, kad jūsų informacija būtų naudojama, jūsų informacija bus užblokuota, kad jos nebūtų galima naudoti vėliau, ir pašalinta pasibaigus saugojimo laikotarpiui, nustatytam vadovaujantis mokesčių ir komercijos nuostatomis.

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainė būtų patrauklesnė ir būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis, mes naudojame slapukus. Tai - maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų prietaise. Kai kurie mūsų naudojami slapukai yra pašalinami naršymo sesijos pabaigoje, t.y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai yra išsaugomi jūsų prietaise ir leidžia mums ar mūsų partneriams atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą (vadinamieji nuolatiniai slapukai). Galite nustatyti naršyklę, kad būtumėte informuojami apie slapukų atsiradimą, ir kad kiekvieną kartą nuspręstumėte, ar priimate nuolatinius slapukus, tik tam tikrais atvejais ar nepriimate jų iš viso. Nepriimti slapukai gali apriboti mūsų svetainės funkcionalumą.

Vartotojų teisės

Bet kuriuo metu galima atšaukti sutikimą naudoti jūsų asmeninę informaciją. Tokioje situacijoje mes atliksime visus veiksmus, reikalingus užtikrinti, kad jūsų prašymas būtų vykdomas, o informacija pašalinta. Pateikę prašymą, turite teisę nemokamai gauti informaciją apie saugomus asmens duomenis. Remiantis įstatymų reikalavimais, jūs taip pat turite teisę taisyti, blokuoti ir pašalinti savo asmens duomenis.

Privatumo politikos pasikeitimai

Vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje Atsižvelgiant į nuolatinį interneto gerinimą, mūsų privatumo politika yra reguliariai koreguojama. Pakeitimai skelbiami šiame puslapyje atitinkamu metu, todėl raginame reguliariai apsilankyti šiame puslapyje ir susipažinti su naujausia privatumo politikos informacija.

Interneto analizė su „Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, Google Inc. („Google“) siūlomą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja slapukus, t.y. jūsų kompiuteryje saugomus tekstinius failus, analizuojančius svetainės naudojimą. Slapukų generuojama informacija apie svetainės naudojimą yra dažniausiai perduodama į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten saugoma.

Tačiau, jei šioje svetainėje yra įjungtas IP anonimizavimas, Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, kurios yra sutarties šalys, taip pat Europos ekonominėje erdvėje esančiose šalyse „Google“ pirmiausia sutrumpins jūsų IP adresą. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas yra perduodamas į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten sutrumpinamas. Šioje svetainėje yra įjungtas IP anonimizavimas. Šios svetainės savininko vardu, „Google“ naudoja informaciją, kad įvertintų jūsų svetainės naudojimą, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikia svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

IP adresas, siunčiamas iš jūsų naršyklės „Google Analytics“ kontekste, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. Galite neleisti išsaugoti slapukų, pakeisdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipiame jūsų dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis šioje svetainėje siūlomomis funkcijomis.

Be to, galite neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu (įskaitant IP adresą), kad „Google“ jų nerinktų ir nenaudotų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Svetainės analizės duomenų perdavimas

„Google Analytics“ svetainės analizės paslaugos surinktus duomenis taip pat naudoja „Andreas Stihl AG und Co. KG“, kad optimizuotų ir pagerintų šią svetainę.

Norėdami neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu ir tvarkomų „Andreas Stihl AG und Co. KG“, atsisiųskite ir įdiekite naršyklės papildinį, spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Tai taip pat automatiškai nutrauks svetainės operatoriaus vykdomą „Google Analytics“ svetainės analizę.

Socialinė žiniasklaida ir socialinių tinklų puslapių įskiepiai Mūsų socialinių tinklų puslapiai („Facebook“, „LinkedIn“, „YouToube“, „Google+“) taip pat siūlo visą asmeninę pagalbą. Pateikus klausimą vienoje iš mūsų socialinių tinklų svetainių, mes perduodame jį atitinkamam skyriui. Ši informacija yra naudojama tik, kad atsakytume į jūsų klausimą ir niekada nėra siunčiama trečiosioms šalims.

Norėdami susisiekti su mumis per socialinius tinklus, turite užsiregistruoti atitinkamoje paskyroje. Šiuo tikslu, įmonės, teikiančios atitinkamas paslaugas, taip pat gali rinkti, kaupti ir naudoti asmeninę informaciją. Mes nekontroliuojame šios informacijos tipo, apimties ar apdorojimo.

Mūsų tinklapyje naudojami socialinių tinklų įskiepiai:

„Facebook“ mygtukas „Dalintis“.

„Google Plus“ mygtukas „+1“.

„Twitter“ mygtukas.

Šie tinklai priklauso šioms JAV kompanijoms:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV)

Prisijungus prie svetainės puslapio, kuriame yra vienas iš šių įskiepių, jūsų naršyklė sukurs tiesioginį ryšį su atitinkamos įmonės serveriais. Įskiepiai perduoda turinį tiesiai į jūsų naršyklę ir sujungia ją su svetaine. Dėl šios priežasties, mes negalime įtakoti atitinkamos įmonės surinktų duomenų šių įskiepių pagalba. Žemiau pateikiame informaciją pagal mūsų turimas žinias:

integravus įskiepius, atitinkamos įmonės gauna informaciją, kurią naudoja atitinkamas mūsų svetainės puslapis. Jei tuo metu esate prisijungę prie vienos iš minėtų įmonių, jūsų apsilankymas gali būti susiejamas su paskyra, kurią turite šioje įmonėje. Naudojant įskiepius, informacija perduodama atitinkamai įmonei per jūsų naršyklę ir yra saugoma ten. Jei jūs neturite paskyros vienoje iš minėtų įmonių, išlieka tikimybė, kad jos nustatys ir įrašys jūsų IP adresą.

Negalima atmesti tikimybės, kad visi mūsų svetainės lankytojai registruojami aukščiau nurodytų įmonių pagal IP adresą ir URL, net jei jie nespustelėjo įskiepių ir neturi paskyros tose įmonėse. Taigi jūsų apsilankymą mūsų svetainėje gali stebėti šios įmonės.

Informaciją, susijusią su šių duomenų rinkimo tikslu ir taikymu, tolesniu tvarkymu ir naudojimu šiose įmonėse bei jūsų teises ir nustatymų galimybes, susijusias su jūsų privatumo apsauga, galima rasti šiose privatumo politikose:

„Facebook“: http://www.facebook.com/policy.php. „Google“: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html „Twitter“: https://twitter.com/privacy

Jei esate prisiregistravę vienoje iš aukščiau nurodytų įmonių svetainių ir nepageidaujate, kad ši įmonė naudotųsi mūsų svetaine ir rinktų duomenis apie jus bei susietų juos su jūsų naryste jose, turite išsiregistruoti iš savo paskyros jų svetainėje ir tik tada pradėti naudotis mūsų svetaine.

Asmens duomenų perdavimas

Jei tai reikalinga prekių pristatymui, jūsų asmens duomenys perduodami samdomai pervežimo įmonei. Atliekant mokėjimo operacijas, jūsų mokėjimo duomenys siunčiami partnerių įmonei ir (arba) finansinei institucijai, samdomai atlikti mokėjimus.
Mokėjimus atlieka paslaugų tiekėjas „PayPal“ (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Informaciją, susijusią su „Paypal“ privatumo apsauga ir „Paypal“ (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A privatumo politika, galima peržiūrėti „Paypal“ svetainėje www.paypal.de. Atliekant mokėjimo operacijas, „Paypal“ perduodami šie duomenys: perkamos prekės ir prekių kaina iš viso.

Duomenų sauga

Atliekant užsakymą, jūsų asmeninė internetu perduodama informacija yra šifruojama. Mes saugome savo svetainę ir kitas sistemas bendrai priimtomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kad jūsų duomenys nebūtų prarasti, sunaikinti, kad trečiosios šalys neturėtų prieigos prie jų ir kad jų nekeistų bei neplatintų, tačiau mes negalime garantuoti visiškos apsaugos. Prieiga prie jūsų duomenų galima tik įvedus jūsų asmeninį slaptažodį. Visada saugokite savo informaciją ir baigę bendrauti su mumis uždarykite naršyklę, ypač, jei kompiuteriu naudojasi keli asmenys.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo arba jei jums reikia informacijos ar norite pataisyti, užblokuoti ar pašalinti duomenis ir panaikinti anksčiau duotą sutikimą, prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mūsų kontaktus rasite puslapyje „Kontaktai“.

Kas yra slapukai?

Slapukai - tai maži failai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje lankantis tam tikruose tinklapiuose. Mes naudojame slapukus, kad galėtume stebėti krepšelio turinį, pateikti kontaktų formą ir prisiminti jus grįžus į mūsų tinklapį kitą kartą.

Norint įsigyti STIHL prekių, būtina įjungti slapukus. Neįjungę slapukų, galėsite naršyti tinklapyje, tačiau negalėsite pateikti kontaktų formos ar įsigyti prekių.

Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui. Savo sukurtuose slapukuose mes nesaugome asmenybę identifikuojančios informacijos, pvz., kreditinės kortelės informacijos.

Mes pateikiame šią informaciją, vykdydami galiojančius teisės aktus ir norėdami patikinti jus, jog sąžiningai ir skaidriai laikomės privatumo politikos savo tinklapiuose. Spustelėkite čia, kad peržiūrėtumėte Privatumo politika ir Taisyklės ir sąlygos.

Daugiau informacijos apie slapukus

Norėdami daugiau sužinoti ir valdyti slapukus, apsilankykite aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Norint įsigyti STIHL gaminių, būtina įjungti slapukus. Neįjungę slapukų, galėsite naršyti tinklapyje, tačiau negalėsite pateikti kontaktų formos ar įsigyti prekių.

Norėdami valdyti slapukus, peržiūrėkite instrukcijas, skirtas keturioms populiariausioms interneto naršyklėms:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt-LT

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lt-LT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lt-LT

Dėl kitų naršyklių slapukų, prašome peržiūrėti dokumentus arba informaciją internete.

Mūsų slapukai:

Mūsų slapukų politika

Žemiau pateikiame pagrindinių slapukų ir jų naudojimo sąrašą:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis
RodomasSlapukoPranešimas Šis slapukas skirtas atšaukti slapuko reklamjuostės rodymą, sutikus ar peržiūrėjus mūsų slapukų politiką.
Krepšelis Šis slapukas identifikuoja esamą pirkinių krepšelį.
VisoPrekiųSkaičiausSlapukas Šis slapukas naudojamas nustatyti prekių krepšelyje skaičių.
UžsakymoPatvirtinimoRaktas Šis apsaugos slapukas patikrina esamas užklausas ir apsaugo nuo netikrų užklausų tinklapyje.
lco Mes naudojame slapukus, kad nustatytume, ar buvo atliktas paskutinis užsakymas, kad užregistruotume užsakymo informaciją.

Trečiosios šalies slapukai

Mes nekontroliuojame šių slapukų nustatymo, todėl daugiau informacijos apie slapukus trečiosios šalies tinklapiuose ir jų valdymą ieškokite internete.

Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už išorės tinklapių turinį.

Here’ žemiau pateiktas trečiųjų šalių slapukų ir jų naudojimo sąrašas:

Partnerio pavadinimas Slapukų naudojimo tikslas
Pridėti „Pridėti“ funkcija įvairiai naudoja slapukus, daugiausiai dalinantis turiniu socialiniuose tinkluose. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad stebėtų vartotojų elgesį ir kitais analizavimo tikslais. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

'Dalijimosi' įrankiai

Jei dalijatės turiniu su draugais socialiniuose tinkluose– tokiuose kaip „Facebook“ ir „Twitter“ - šios svetainės gali atsiųsti slapukų. Mes nekontroliuojame šių slapukų nustatymo, todėl daugiau informacijos apie slapukus trečiosios šalies svetainėse ir jų valdymą ieškokite internete.